Spausdinti 

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas (85.31.10), kitos veiklos rūšys:

pradinis ugdymas (85.20);

sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

kultūrinis švietimas (85.52);

švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

kraštovaizdžio tvarkymas (81.30);

pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);

bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);

muziejų veikla (91.02).

Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimas.