Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena

Tel. 838965192

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

Pareigybės pavadinimas: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Siūlomas darbo krūvis: 1 pareigybė.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas: nuo 8,8 iki 12.

Darbuotojas reikalingas nuo: 2023-01-05.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 

Darbo pobūdis:

 • •   ūkinės veiklos planavimas;
 • •  aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo organizavimas, darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas;
 • •  progimnazijos patalpų, pastatų ir teritorijos priežiūra ir apsauga, patalpų remonto darbų organizavimas;
 • •   viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
 • •  progimnazijos materialinių vertybių apskaita, inventorizacija, nurašymas, apsauga;
 • •   darbuotojų darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimas.

 

Reikalavimai:

 • •   turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • •  gerai žinoti ir gebėti taikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų įstatymus;
 • •   išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas;
 • •   išmanyti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras;
 • •   turėti organizacinių gebėjimų vadovauti personalui, bendrauti su mokyklos bendruomenės nariais;
 • •  išmanyti darbų, civilinės, priešgaisrinės saugos bei higienos, pastatų ir patalpų priežiūros, aplinkos ir mokykloje esančio inventoriaus priežiūros bei įsigijimo reikalavimus;
 • •  mokėti ūkinės veiklos srityje valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
 • •   dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office (Word, Excel ir kt.) CVP IS programomis bei sistemomis internetu;
 • •  vadovaujančio darbo / ūkvedžio / direktoriaus pavaduotojo ūkiui darbo patirtis – privalumas.

 

Kandidatas privalo pateikti:

 • •  prašymą leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais;
 • •    išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • •    gyvenimo aprašymą (CV);
 • •    gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

 

Konkurso skelbimo informacija:

Skelbimo publikavimo data: 2022-12-05.

Skelbimas galioja iki: 2022-12-19.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2022-12-19 d. 12 val. Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modelį).

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 389) 65192; el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai iki 2022 m. gruodžio 20 d. ir gruodžio 21 d. 14.00 val. kviečiami pokalbiui.

 


2022-09-01 laisvų darbo vietų nėra.


Mokytojas reikalingas nuo 2022-09-01.

Pareigybės pavadinimas – lietuvių kalbos mokytojas. Siūlomas darbo krūvis: 16 pamokų per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).

Reikalavimai:

 • •  turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir ne žemesnę kaip vyr. mokytojo kvalifikaciją;
 • •  būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
 • •  atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše.

Privalumai:

 • •  gebėjimas naudotis IKT;
 • •  geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
 • •  gebėjimas taikyti mokymą aktyvinančius ugdymo metodus;
 • •  darbo mokykloje patirtis;
 • •  rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai adresu: Taikos g. 44, Utena arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.):

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento(-ų) kopiją(-as).
 4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Dokumentai priimami: nuo š. m. rugpjūčio 12 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. iki rugpjūčio 23 d. 15.00 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Pokalbio vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Telefonas pasiteiravimui: 8-389-65192.

 


 

Pareigybės pavadinimas – ūkvedys.

Siūlomas darbo krūvis: 1 pareigybė.

Darbuotojas reikalingas nuo 2022-07-01.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis. Ūkvedys organizuoja progimnazijos ir „Žiburio“ skyriaus aprūpinimą maisto produktais ir materialinėmis vertybėmis, yra materialiai atsakingas asmuo, atsakingas už personalą, atliekantį ūkines ir technines funkcijas, už patalpų ir jose esančių įrenginių bei teritorijos tvarką ir saugumą, tvarkingą pastatų, patalpų eksploatavimą, jų priežiūrą ir remontą.

Ūkvedys turi išmanyti ir gebėti: taikyti praktikoje viešųjų pirkimų, darbų saugos, geros higienos praktikos, gaisrinės ir civilinės saugos bei sveikatos saugos įstatymus, gebėti vykdyti viešuosius pirkimus, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti reikalingus progimnazijos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. Planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus, savarankiškai vykdo kitas direktoriaus pavestas funkcijas.

Reikalavimai:

 •      •    turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą;
 •      •    turėti automobilį ir vairuotojo pažymėjimą;
 •      •    Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų išmanymas;
 •      •    gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office, Word Excel).

 

Privalumai:

 •      •    darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių išklausyti kursai;
 •      •    viešųjų pirkimų vykdymo patirtis;
 •      •    darbo patirtis panašiose pareigose.

 

Pretendentai gali pateikti papildomus dokumentus:

 1. Darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių išklausytų kursų pažymėjimus ir jų kopijas (jei pretendentas turi).
 2. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Konkurso ir dokumentų pateikimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Dokumentai priimami: nuo š. m. gegužės 30 d. iki birželio 14 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Jo vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

Telefonas pasiteiravimui: 8-389-65192.

 


 

Mokytojai reikalingi nuo 2022-09-01.

 •    •  Pareigybės pavadinimas – muzikos mokytojas. Siūlomas darbo krūvis: 18 pamokų per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).
 •       •   Pareigybės pavadinimas – technologijų mokytojas. Siūlomas darbo krūvis: 11 pamokų per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).
 •    •  Pareigybės pavadinimas – vokiečių kalbos mokytojas. Siūlomas darbo krūvis: 12 pamokų per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).
 •       •   Pareigybės pavadinimas – tikybos mokytojas („Žiburio“ skyriuje). Siūlomas darbo krūvis: 7 pamokos per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).
 •     •  Pareigybės pavadinimas – lietuvių kalbos mokytojas. Siūlomas darbo krūvis: 16 pamokų per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).
 •      •  Pareigybės pavadinimas – fizinio ugdymo mokytojas. Siūlomas darbo krūvis: 28 pamokos per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).
 •    • Pareigybės pavadinimas – anglų kalbos mokytojas („Žiburio“ skyriuje). Siūlomas darbo krūvis: 18 pamokų per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai).

Reikalavimai:

 •       •  turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir ne žemesnę kaip vyr. mokytojo kvalifikaciją;
 •       •  būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
 •       •  atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše.

Privalumai:

 •       •  gebėjimas naudotis IKT;
 •       •  geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
 •       •  gebėjimas taikyti mokymą aktyvinančius ugdymo metodus;
 •       •  darbo mokykloje patirtis;
 •       •  rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai adresu: Taikos g. 44, Utena arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.):

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento(-ų) kopiją(-as).
 4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Dokumentai priimami: nuo š. m. gegužės 27 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki birželio 10 d. 15.00 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Pokalbio vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Telefonas pasiteiravimui: 8-389-65192.

Projektas „Kokybės krepšelis“

KK logo

AukPro 40-metis

40

Progimnazijos „Žiburio“ skyrius

ziburys

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

es emblema

 

teisine pagalba

  

nordplus

emokykla logo

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas