Aukštakalnio progimnazijos logotipas

aukstakalnis

Adresas

Progimnazija:

Taikos g. 44, LT-28157, Utena

Tel. +370-389-65192

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Žiburio“ skyrius:

Taikos g. 62, LT-28160, Utena

Tel. +370-389-73470

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Pareigybės pavadinimas – psichologas.

Siūlomas darbo krūvis: 0,25 etato.

Darbuotojas reikalingas nuo 2024-02-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 •      •     aukštasis išsilavinimas;
 •      •     psichologo profesinė kvalifikacija ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);
 •     •     darbo su paaugliais patirtis;
 •     •     gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 •     •     gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 •     •     gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, progimnazijos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais) sprendžiant mokinio problemas.

 

Privalumai:

 •     •     gebėjimas naudotis IKT;
 •     •     dalyvavimo projektuose patirtis;
 •     •     darbo mokykloje patirtis.

 

Konkurso skelbimo informacija:

 •     •     Skelbimo publikavimo data: 2023-12-06.
 •     •     Skelbimas galioja iki: 2023-12-20.
 •     •     Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
 •     •     Dokumentai priimami iki 2023-12-20 d. 12 val. el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 •     •     Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 389) 65192; el. p. 
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 •     •     Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai iki 2023 m. gruodžio 20 d. 15 val. ir gruodžio 21 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui reikalingas nuo 2024-01-02.

Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Pareigybės lygis – A2.

Siūlomas darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis: direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 •      •    pavaduoja laikinai nesantį Progimnazijos direktorių (ligos, atostogų, komandiruočių ir kitais atvejais);
 •      •    bendradarbiauja su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais bendruomenės nariais, buria juos i komandą;
 •      •    dalyvauja progimnazijos veiklos įsivertinimo procese;
 •      •    administruoja pedagogų duomenų bazę, rengia statistines ataskaitas ŠVIS;
 •      •    pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, tvarko pavadavimus;
 •      •    sudaro mokinių mokymosi namuose tvarkaraščius, koordinuoja jų mokymąsi;
 •      •    koordinuoja metodinę mokytojų veiklą;
 •      •    koordinuoja gabių vaikų ugdymą;
 •      •    koordinuoja kuruojamų dėstomų dalykų mokytojų veiklą, vykdo jų parengtų ilgalaikių planų priežiūrą;
 •      •    sudaro pedagogų tarifikacijos sąrašą;
 •      •    koordinuoja neformalųjį švietimą progimnazijoje, vykdo ugdymo proceso priežiūrą;
 •      •    rengia progimnazijos mėnesio veiklos planą;
 •      •    teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri kaip vykdomi progimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai;
 •      •    koordinuoja aktualios informacijos pateikimą internetinei svetainei, koordinuoja progimnazijos laikraščio „Mes“ leidybą;
 •      •    vadovauja ugdymo proceso organizavimui VšĮ Utenos ligoninė reabilitacijos skyriuje besigydantiems šalies mokiniams;
 •      •    dalyvauja progimnazijos veiklos ir ugdymo proceso planavime, formuluoja veiklos uždavinius ir jų įgyvendinimo būdus.
 • Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 •      •    aukštasis universitetinis išsilavinimas (pageidautina pedagoginis);
 •      •    progimnazijos veiklos organizavimo, ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos veiklą, darbo santykius, išmanymas;
 •      •    pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažas;
 •      •    ne mažesnė kaip 2 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtis.
 •      •    geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;
 •      •    gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 •      •    gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 •      •    ne mažiau kaip vienos ES šalių užsienio kalbos mokėjimas;
 •      •    gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo srities veiklą.

 Privalumai:

 •      •    vadybinis išsilavinimas;
 •      •    žinoti pedagoginio, administracinio darbo ypatumus;
 •      •    projektų rengimo patirtis;
 •      •    kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

 Pretendentas privalo pateikti:

 •     •    prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 •     •    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 •     •    išsilavinimą patvirtinantį dokumentą(-us) ir jo kopiją;
 •     •    gyvenimo aprašymą (CV);
 •     •    užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 •     •    darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modelį). Dokumentai teikiami 15 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2023-12-19).

Konkurso ir dokumentų pateikimo nuoroda https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;926870.html

Konkursas numatomas 2023-12-20. Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pokalbio vieta ir laikas bus praneštas kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

Telefonas pasiteiravimui: 8-389-65192.


 

Pareigybės pavadinimas: viešųjų pirkimų specialistas.

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 pareigybės.

Siūlomas darbo užmokestis: nuo 800 Eur (atlyginimas bruto, 0,5 pareigybės).

Darbuotojas reikalingas nuo: 2024-01-02.

Darbo sutarties rūšis: terminuota su galimybe pakeisti į neterminuotą.

Darbo pobūdis: organizuoti viešųjų pirkimų procedūras ir tvarkyti su tuo susijusius dokumentus Utenos Aukštakalnio progimnazijoje.

Reikalavimai:

 •       •    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 •       •    turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų organizavimo darbo patirtį;
 •       •    būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;
 •       •    gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, analizuoti pateiktą medžiagą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
 •       •    mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, dokumentų valdymo sistema „Kontora“, viešųjų pirkimų sistema „Vipis“), išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  • Kandidatas privalo pateikti:
 •       •    prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 •       •    išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 •       •    gyvenimo aprašymą (CV);
 •       •    gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Konkurso skelbimo informacija:

 •       •    Skelbimo publikavimo data: 2023-11-24.
 •       •    Skelbimas galioja iki: 2023-12-11.
 •       •    Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
 •       •    Dokumentai priimami iki 2023-12-11 d. 12 val. el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 •       •    Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 389) 65192;
 • el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 •       •    Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai iki 2023 m. gruodžio 11 d. 15 val. d. ir gruodžio 12 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

2023-09-01 Utenos Aukštakalnio progimnazijoje laisvų darbo vietų nėra.

 


 

Mokytojas reikalingas nuo 2023-09-01.

Pareigybės pavadinimas – informacinių technologijų mokytojas.

Siūlomas darbo krūvis: 17 pamokų per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai) su galimybe pratęsti į neterminuotą.

 

Reikalavimai:

 •       •  turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir ne žemesnę kaip vyr. mokytojo kvalifikaciją;
 •       •  būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
 •       •  atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše.

 

Privalumai:

 •       •  gebėjimas taikyti mokymą aktyvinančius ugdymo metodus;
 •       •  darbo mokykloje patirtis;
 •       •  gebėjimas administruoti įstaigos svetainę;
 •       •  matematikos mokytojo kvalifikacija.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai adresu Taikos g. 44, Utena arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.):

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento(-ų) kopiją(-as).
 4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Dokumentai priimami: nuo š. m. birželio 1 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki birželio 14 d. 15.00 val.

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Pokalbio vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

 

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 

Telefonas pasiteiravimui: 8-389-65192.

 


Direktoriaus pavaduotojas ugdymui reikalingas nuo 2023-09-01.
Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Pareigybės lygis – A2.
Siūlomas darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

     •   organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą; 

 •      •   prižiūri ugdymo programų rengimą bei įgyvendinimą;
 •      •   vykdo ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, mokinių ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, mokymosi pagalbos teikimą;
 •      •   teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;
 •      •   koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą;
 •      •   rengia statistines duomenų ataskaitas, tvarko mokinių registro duomenis;
 •      •   bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir kitais progimnazijos bendruomenės nariais ugdymo klausimais;
 •      •   teikia pasiūlymus dėl progimnazijos veiklos gerinimo, vadovauja / dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 •      •   inicijuoja naujų ugdymo(si) strategijų diegimą;
 •      •   rengia reikalingus įstaigos vidaus dokumentus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus pavestas funkcijas;
 •      •   pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

      Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 •      •   aukštasis universitetinis išsilavinimas (pageidautina pedagoginis);
 •      •   progimnazijos veiklos organizavimo, ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų, Lietuvos Respublikos teisės aktų,   reglamentuojančių biudžetinės įstaigos veiklą, darbo santykius, išmanymas;
 •      •   pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažas;
 •      •   ne mažesnė kaip 2 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtis.
 •      •   geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;
 •      •   gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 •      •   gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 •      •   ne mažiau kaip vienos ES šalių užsienio kalbos mokėjimas;
 •      •   gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo srities veiklą.
 • Privalumai:
 •      •   vadybinis išsilavinimas;
 •      •   žinoti pedagoginio, administracinio darbo ypatumus;
 •      •   projektų rengimo patirtis;
 •      •   kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

 •      •   prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 •      •   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 •      •   išsilavinimą patvirtinantį dokumentą(-us) ir jo kopiją;
 •      •   gyvenimo aprašymą (CV);
 •      •   užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 •      •   darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.


Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modelį). Dokumentai teikiami 15 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2023-06-12).

Konkurso ir dokumentų pateikimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Konkursas numatomas 2023-06-13. Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pokalbio vieta ir laikas bus praneštas kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

Telefonas pasiteiravimui: 8-389-65192.

 


 

Mokytojas reikalingas nuo 2023-09-01.

Pareigybės pavadinimas – lietuvių kalbos mokytojas.

Siūlomas darbo krūvis: 21 pamoka per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – terminuota (1 metai) su galimybe pratęsti į neterminuotą.

Reikalavimai:

 •       •  turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir ne žemesnę kaip vyr. mokytojo kvalifikaciją;
 •       •  būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
 •       •  atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše.

Privalumai:

 •       •  geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
 •       •  gebėjimas taikyti mokymą aktyvinančius ugdymo metodus;
 •       •  darbo mokykloje patirtis;
 •       •  rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai adresu Taikos g. 44, Utena arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.):

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento(-ų) kopiją(-as).
 4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Rekomendacijas iš buvusių darboviečių (privalumas).

Dokumentai priimami: nuo š. m. gegužės 30 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki birželio12 d. 15.00 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Pokalbio vieta ir data bus pranešta kiekvienam asmeniškai pretendento nurodytais kontaktais.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Telefonas pasiteiravimui: 8-389-65192.

 


 

2023-02-01 Utenos Aukštakalnio progimnazijoje laisvų darbo vietų nėra.

 


 

Progimnazijos „Žiburio“ skyrius

ziburys

„Tūkstantmečio mokyklos II“

TUM II

Projektas „Kokybės krepšelis“

KK logo

AukPro 40-metis

40

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikata

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

es emblema

 

teisine pagalba

  

nordplus

emokykla logo

patyciu dezute

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas