Aukštakalnio progimnazijos logotipas

aukstakalnis

Adresas

Progimnazija:

Taikos g. 44, LT-28157, Utena

Tel. +370-389-65192

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Žiburio“ skyrius:

Taikos g. 62, LT-28160, Utena

Tel. +370-389-73470

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

„KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė Utenos Aukštakalnio progimnazijoje: 2022 – 2023 m.

 

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496.

 

Projekto mokyklų sąrašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

 

Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokyklos veiklos tobulinimo planas >>>

  

 
 
 
 
„Kokybės krepšelio“ projekto sklaida:
 

Utenos Aukštakalnio progimnazija baigia „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas

 

KK mokyklos pazangai

Utenos Aukštakalnio progimnazijoje 2023 m. rugpjūčio 31 d. pasibaigia projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“, kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Progimnazija skaičiuoja pasiektus rezultatus, vertina įgyvendintas veiklas. Galime pasidžiaugti, kad išties pagerėjo mokinių rezultatai: žymiai padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygmenį. Projekto metu stebėti klasių, kurioms teikta papildoma pagalba, pasiekimai įvairiais pjūviais – dalyko lygmeniu, mokinio lygmeniu, klasės. Atlikus 2022-2023 m. m. 7-ų klasių mokinių rezultatų palyginimą su pradiniais tų pačių mokinių 2020-2021 m. rezultatais, turime tokius mokinių, padariusių pažangą, duomenis.

Pagrindinės ugdymosi pagalbos priemonės šiemet buvo nukreiptos 3-4 ir 7-ųjų klasių mokiniams. Beveik pusė 7-os klasės mokinių padarė pažangą anglų kalbos dalyko, geri rezultatai – IT. Nagrinėjant kiekvieno 7-ų klasių grupės mokinio duomenis gauta, kad 2,4 proc. 7-ųjų klasių mokinių padarė pažangą arba išlaikė aukščiausią įvertinimą (10) visų 6-ių pagrindinių dalykų (lietuvių kalba, matematika, anglų kalba, gamta ir žmogus / biologija, istorija, IT). 5-ų dalykų pažangą padarė 6,1 proc., 4-ių – 6,7 proc. Iš viso bent vieno dalyko pažangą padarė 64,8 proc. 7-os klasės mokinių. Visiems 5-8 klasių mokiniams, padariusiems per metus didžiausią pažangą arba pasiekusiems geriausių rezultatų mokykloje (Top 40) baigiantis mokslo metams projekto lėšomis organizuota edukacinė išvyka.

Nagrinėjant kiekvieno 3-4 klasių grupės mokinio duomenis gauta, kad 6,6 proc. mokinių padarė pažangą 4-ių nagrinėjamų dalykų (lietuvių kalba, matematika, anglų kalba, pasaulio pažinimas). 3-ų dalykų pažangą padarė 13,9 proc., 2-jų – 21,4 proc., 1-o – 35,8 proc. Iš viso bent vieno dalyko pažangą padarė 76,6 proc. 3-4 klasių mokinių, 23,3 proc. mokinių padarė pažangą, kai kuriuose iš nagrinėtų dalykų, peršokdami į aukštesnį lygį.

 

Projekto sėkmės:

  1. Sukurta ir toliau tobulinama mokinio individualios pažangos sistema (IPSS), leidžianti stebėti kiekvieno mokinio pasiekimų dinamiką. Vykdyti pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos stebėseną buvo sudėtinga, kai yra tik 4 pasiekimų lygmenys. IPSS leidžia stebėti pažangą plačiau. 
  2. Projekto dėka užtikrinta trūkstama pagalba mokiniams pamokoje (mokytojo padėjėjas, mokytojas konsultantas, individualios konsultacijos) ir padidinta neformaliojo švietimo pasiūla.
  3. Sukurta dalykinė ir klasių vadovų kolegiali metodinės medžiagos duomenų bazė.
  4. Mokinių namų ruošos klubas „Popamokinis“ (1-4 kl.) – mokiniams, kuriems reikalingas užimtumas po pamokų, sudarytos sąlygos ir išsiaiškinti namų darbus, ir užsiimti įvairia lavinančia veikla. Analogiška veikla pradėta įgyvendinti mokyklos lėšomis 5-6 kl. mokiniams.
  5. Atnaujinti dalies kabinetų baldai, salė, įsigyta papildomų mokomųjų priemonių ir pan.
  6. „Žiburio“ skyriaus bibliotekoje atnaujinta grožinė literatūra. Kabinetai aprūpinti konstruktoriais kasdieniam mokinių pertraukų užimtumui.
  7. Įrengtas specialus nusiraminimo kambarys 5-8 klasių mokiniams.

„Kokybės krepšelio“ projektas tapo svarbiu pagalbos laipteliu gerinant ugdymo(si) aplinkas mokiniams Utenos Aukštakalnio progimnazijoje – plečiant mokyklos fizines aplinkas, telkiant mokytojus bendradarbiauti.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1/9 
start stop bwd fwd
 


LEGO konstruktoriais žaidžiame ir mokomės

 

„Kokybės krepšelio“ projekto dėka visose klasėse turimi LEGO konstruktoriai tikrai nedulka. Jie įdomūs ir pirmokui ir ketvirtokui. 2023 m. birželio 2 ir 5 d. „Žiburio“ skyriuje konstravimo užsiėmimus vedė Robotikos akademijos mokytojai, kurie ne tik pravedė veiklas visų klasių mokiniams, bet ir pasidalino savo darbo patirtimi su mūsų mokyklos pedagogais.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd


Išvyka į Labirintų pramogų parką

2023 m. gegužės 22–24 d. riedėjo autobusai į Labirintų pramogų parką Anykščiuose. 113 5–8 klasių mokinių keliavo aktyviai praleisti laiką gamtoje, tobulinti orientavimosi ir komandinio darbo įgūdžius ir sužinoti apie skirtingas labirintų rūšis. Išvykos finansuotos „Kokybės krepšelio“ lėšomis. Jos tikslas – paskatinti mokinius kryptingai siekti savo užsibrėžtų tikslų. Tarp 113 laimingųjų mokinių pateko stipriausiai padirbėję ir tikri AukPro – užkopusieji į geriausiai besimokančiųjų mokyklos Top 40 ir padariusieji didžiausią pažangą. Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir sėkme, o mokiniai – smagia ir turininga popiete.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01/22 
start stop bwd fwd


Naudojame iš „Kokybės krepšelio“ lėšų įsigytas pavėsines-kupolus

Dalyvaudama projekte „Kokybės krepšelis“ mokykla įsigijo ne tik naujų vidaus baldų, kurie leidžia paįvairinti ugdymo procesą, bet ir dvi pavėsines-kupolus. Pastatytos mokyklos vidiniame kiemelyje jos suteikia galimybę ne tik pakeisti mokymosi aplinką, bet ir gelbėtis nuo vasariško karščio. Čia mokiniai mielai leidžia laiką ir pertraukų metu.

 

1
2
3
4
5
1/5 
start stop bwd fwd


Integruoti projektai

„Kokybės krepšelio“ projektas atveria galimybes praturtinti ugdymo turinį – kone visą pirmą pusmetį progimnazijos septintokai pritaikė ir įtvirtino įgytas žinias įgyvendindami integruotus projektus. Informacinių technologijų temos buvo integruotos su istorija ir lietuvių kalba, o geografijos temos – su lietuvių, anglų, rusų kalbomis ir biologija. Kiekviena septintokų klasė parengė 2 temų integruotus projektus: visos klasės dirbo ties IT-istorijos projektu „Priešistorės, epochos ir periodai“ (mokytojai R. Diktaraitė, S. Eidukynaitė, I. Karalienė, E. Glasinskienė, R. Glasinskas), 7a rinko medžiagą ir sudarė žemėlapį geografijos-anglų k. projekte „Žemės gelmių turtai“ (mokytojos I. Šulcienė, S. Eidukynaitė, D. Malinauskienė), 7b ir 7c sudarė lietuvių kalbos taisyklių lenteles IT-lietuvių k. projekte „Taisyklių atmintinė“ (mokytojos S. Eidukynaitė, I. Karalienė ir A. Augustinienė), 7d įtvirtino geografijos ir biologijos žinias sudarydami kryžiažodžius „Geografinių zonų“ projekte (mokytojos I. Šulcienė ir D. Jasaitienė), 7e keliavo rusiškai surašytu maršrutu ir naudojosi žemėlapiu geografijos-rusų k. projekte „Kaip rasti kelią“, (mokytojos I. Šulcienė, D. Zarankaitė, L. Paškauskienė), o 7f ieškojo Maironio poezijoje minimų vietovardžių, aiškinosi jų kilmę geografijos-lietuvių k. projekte „Lietuvos vietovardžiai Maironio poezijoje“ (mokytojos I. Šulcienė ir Ž. Stonkuvienė). Integravimo metodas ugdo mokinių kūrybiškumą, komunikacinę kompetenciją, savarankiškumą, kritinį mąstymą, patenkina natūralų poreikį būti aktyviam, sudaro sąlygas pažadinti vaiko pojūčius, kad jam būtų įdomu, nauja, interaktyvu ir tokiu būdu vyktų tikrasis mokymasis.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01/21 
start stop bwd fwd


NŠA vizitas progimnazijoje

2023 m. kovo 24 d. mokykloje viešėjo NŠA atstovės – Direktorė Rūta Krasauskienė, Švietimo pagalbos Departamento Direktorė Irma Čižienė, jos pavaduotoja Inga Nekrošienė, bei projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė Aušra Liubinienė. Delegaciją lydėjo Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Vaitiekienė. Susitikimo metu buvo aptarta mokyklos dalyvavimo 2022-2023 metais „Kokybės krepšelio“ projekte patirtis. Direktorė Jolita Kaziliūnė pristatė progimnazijos tobulinimo planą, mokinių individualios pažangos stebėsenos sistemą bei pasiekimų pokytį, iškilusias problemas. Mokytoja Sabina Eidukynaitė pasidalino patirtimi, kaip buvo sukurta užduočių ir metodinės medžiagos bazė Teams platformoje, o Loreta Šapokienė („Žiburio“ skyrius) kalbėjo apie įsigytų IT priemonių panaudojimą pradiniame ugdyme.

 

1
2
3
4
5
1/5 
start stop bwd fwd


Mokytojai dalinosi patirtimi

2023 m. vasario 23 d. progimnazijoje vyko gerosios patirties sklaidos renginys Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovams. Dalis pristatytų veiklų yra veiklos, įgyvendinamos progimnazijoje pagal „Kokybės krepšelio“ projektą. „Žiburio“ skyriaus mokytojos R. Juodvalkienė ir L. Šapokienė kalbėjo ir praktiškai pademonstravo skaitymo strategijų taikymą 1-4 klasių mokiniams. Progimnazijos mokytojos A. Kvaselytė, L. Lekavičienė, E. Glasinskienė, D. Kairienė, R. Legenienė, V. Vaitiekėnienė pasidalino patirtimi apie integruotus projektus ir pamokas, o anglų-informacinių technologijų mokytoja S. Eidukynaitė – apie užduočių banką 5-8 klasių mokiniams Teams platformoje. Šis Teams bankas yra sukurtas pagal „Kokybės krepšelio“ projekto priemonę „1-8 klasių kontekstualių užduočių metodinės medžiagos bazės sudarymas“. Susitikime dalyvavo ir Utenos rajono švietimo centro astovai. Informacija paviešinta Utenos ŠC puslapyje:

https://photos.google.com/share/AF1QipNAIu2xu-0S62ed2PKjQNERqoXJ_e9Dl32kdS8AmTiHUXgyKNzVuGWiEa4WgtUX6Q?key=cElpalRpd0RaNFFPdjNEZnJtaTRZeHAxV2NwaXVn

Pristatymo medžiaga:

Utenos Aukštakalnio progimnazijos integruotos pamokos / veiklos / projektai

Mokytojų bendradarbiavimas MS Teams platformoje

1
2
3
4
5
6
7
1/7 
start stop bwd fwd


KK veiklų sklaida

 

Utenos Aukštakalnio progimnazijos KK veiklos pristatytos miesto bendruomenei. 2023 m. vasario 11 d. Utenos krašto laikraštyje „Utenis“ publikuotas straipsnis apie projekto veiklų įgyvendinimą. Straipsnio nuoroda: https://www.utenis.lt/aktualijos/aukstakalnio-progimnazijoje-ugdymosiprocesa-keiciancios-naujovesigyvendinamos-kokybes-krepselio-deka/


Naudojame iš „Kokybės krepšelio“ lėšų įsigytus edukacinius robotus

Mokiniai, kurie lanko informacinių technologijų būrelį „Bitas“, mokosi programuoti, lavina kritinį mąstymą, gerina socialinius-emocinius įgūdžius. Tai daryti jiems padeda projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis nupirkti Photon robotai. Edukacinis robotas turi interaktyvius jutiklius, dėl kurių jis tampa puikiu mokymo įrankiu. Jis gali reaguoti į aplinką, skleisti garsus, rodyti emocijas, keisti spalvas, judėti.

https://youtu.be/LxnvCjGRtYE


Naudojame iš „Kokybės krepšelio“ lėšų įsigytas slankiojančias ekspozicijų sistemas

 

Saugesnio interneto savaitės metu 8 klasių mokiniai per informacinių technologijų pamokas kūrė projektus įvairiomis saugesnio interneto temomis. Trečiojo aukšto koridoriuose šiuo metu eksponuojama šių projektų paroda. Aštuntokų projektiniai darbai viešinami panaudojant iš „Kokybės krepšelio“ lėšų įsigytas slankiojančias ekspozicijų sistemas.

 

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd


Naudojamės priemonėmis, įsigytomis „Kokybės krepšelio“ lėšomis

 

Pagal Aukštakalnio progimnazijos „Kokybės krepšelio“ projektą mokykla įsigijo kai kurias priemones bei įrangą bendriems mokyklos renginiams, mokinių darbų viešinimui ir pan. Viena iš tokių – slankiojančios sistemos koridoriuose, kurios skirtos mokinių darbų eksponavimui. Įrengus šias sistemas visuose mokyklos aukštuose ir įsigijus naujus ekspozicijoms skirtus rėmelius, atsirado galimybė estetiškai, tvarkingai dalintis mokinių įgyvendintomis projektinėmis idėjomis. Trečiojo aukšto koridoriuose šiuo metu eksponuojamos dviejų integruotų projektų parodos: istorijos ir dailės kūrybinės interpretacijos „Senovės Egipto dailė“ bei paroda, skirta klimato kaitos savaitei „Žemė pavojuje“.

Mokykloje atnaujinta koridorių garso sistema, kurios pagalba per šventines dienas gali skambėti muzika, o mikrofonai leidžia dalintis svarbia informacija su visa bendruomene, tarsi kuriant tinklalaidę. Tokiu būdu, minint Sausio 13-osios dieną, septintokas Dovydas perskaitė pranešimą ir priminė, kuo ši diena mums reikšminga. Taigi, šių metų Laisvės gynėjų dienos minėjimas pasipildė nauju akcentu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd


„Kokybės krepšelio“ projektas praturtino mokyklos kabinetus

 

Tam, kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai, mokykloje reikia ne tik atnaujintų ugdymo išteklių ir priemonių, pamokose taikomų aktyvaus ugdymo metodų, bet ir patogios fizinės aplinkos, ergonomiškų baldų. „Kokybės krepšelio“ lėšos leido atnaujinti dalį kabinetų spalvingais, patvariais baldais.

„Ieškojome tinkamiausio kabinetų kėdžių ir stalų atnaujinimo sprendimo, todėl su mokyklos atstovais išbandėme ne vieną skirtingų baldų variantą, tačiau galų gale pasirinkome Ugdymo meistrų atstovaujamą vokiečių gamintoją „VS“. Šio gamintojo baldų pavyzdžius nusprendėme atsivežti ir išsibandyti mokykloje – mokytojai įvertino stalų kokybę, kėdžių ergonomiką ir vienbalsiai išsirinko „VS PANTOSWING“ kėdes ir „VS UNO“ stalus. Šiais baldais, pasirinkdami skirtingus spalvų derinius, iš viso atnaujinome net 13 klasių. Baldai atkeliavo jau surinkti, todėl tai pagreitino baldų keitimo procesą. Mokiniai net po trumpo naudojimosi baldais patvirtino, kad baldai yra patogūs, jiems patiko spalvų įvairovė. Taigi, galime teigti, kad tai buvo teisingas sprendimas ieškant kainos ir kokybės santykio“ – sako mokyklos direktorė Jolita Kaziliūnė.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
1/8 
start stop bwd fwd


Whatansu „Super klasės valandėlė“

 

2022 m. gruodžio 16 d. popietę 7a, 7b, 7d ir 7f klasių mokiniai praleido su Whatansu mokymų vadovais, vedusiais „Super klasės valandėles“ – užsiėmimus, skirtus bendravimo kultūros ugdymui, komandos formavimui, mokymosi motyvacijai skatinti. Septintokai žaidė žaidimus, bendravo, diskutavo jų amžiaus grupei svarbiomis temomis. Mokymai itin aktualūs, finansuojami Kokybės krepšelio lėšomis.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd


Pradinukų svajonių mokykla

 

Šiandien ne tik prisimenam mokyklą, kokia ji buvo prieš 10, 20, 30 ar 40 metų, bet ir svajojam, kokia ji bus ateityje. Savo svajonių mokyklas „Žiburio“ skyriaus pradinukai sukūrė iš lego kaladėlių, įsigytų iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų. Vaikai dirbo po vieną ir grupėse, vieni daug dėmesio skyrė architektūriniams sprendimams ir spalvoms, kiti kūrė naujas mokymosi erdves, o kai kam svarbiausi buvo mokyklų „gyventojai“. Ką gali žinoti, galbūt vaikų „Svajonių mokyklos“ visai netrukus taps realybe.

 

Svajonių mokyklas galite pamatyti čia.

 

1
2
1
2
1/2 
start stop bwd fwd


Informacinis metodinis renginys mokykloms

 

2022 m. spalio 26 d. vyko NŠA organizuotas nuotolinis metodinis „Kokybės krepšelio“ projekte dalyvaujančių mokyklų patirties pasidalijimo renginys. Aukštakalnio progimnazijos direktorė Jolita Kaziliūnė pristatė progimnazijos projekto įgyvendinimą pagalbos mokiniui aspektu.

 

Pristatymo medžiaga


Igyvendinta dar viena KK priemonė

 

Įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ pagal mokyklos veiklos tobulinimo plano priemonę „Poilsio zonos ir individualios nusiraminimo erdvės įrengimas 5-8 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“, Aukštakalnio progimnazijos 105-ame kabinete įrengta specialios paskirties erdvė. Kabinetas pertvarkytas ir įrengtas taip, kad mokiniai, turintys elgesio, emocijų, dėmesio sukaupimo ir pan. sunkumų, esant reikalui galėtų nusiraminti, pailsėti, pabūti privatesnėje aplinkoje. Kabinetas įrengtas 1-ame aukšte, šalia socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros specialistės kabinetų.

 

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd


Utenos Aukštakalnio progimnazija tęsia „Kokybės krepšelio“ veiklas

 

Mūsų progimnazija nuo š. m. vasario mėnesio dalyvauja „Kokybės krepšelio“ projekte. Mokykla išsikėlė tikslą: Pasiekimų gerinimas ir ugdymo proceso tobulinimas, atsižvelgiant į mokinių skirtybes ir poreikius.

1 uždavinys. Stiprinti mokinių pažinimą, kuriant mokytojų bendradarbiavimo kultūrą.

2 uždavinys. Teikti mokiniams savalaikę ir įvairiapusę pagalbą, plečiant mokymosi aplinkų ir būdų įvairovę.

Didžioji dalis veiklų planuotos 2022-2023 m. m., o 2022 m. vasario-birželio mėnesiais vykdyti pirkimai ir pasiruošimas pagrindiniam šių mokslo metų veiklų įgyvendinimui. Dalis veiklų, vykusių jau pirmąjį projekto pusmetį (daugiausiai pradinio ugdymo skyriuje), buvo sėkmingos ir leido tinkamai susiplanuoti kitų mokslo metų veiklas.

Kas konkrečiai bus įgyvendinta projekto metu? Didėja pagalbos, teikiamos mokiniams, apimtys ir įvairovė, praplėsta neformaliojo švietimo pasiūla, popamokinė veikla pradinukams. Atnaujintos fizinės aplinkos (mokyklos baldai), įrenginėjamas poilsio kambarys mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, praturtinti pagalbos mokiniui specialistų ir gamtos mokslų kabinetai, sukurta elektroninė informavimo sistema mokyklos fojė (progimnazijoje). Pavasarį numatytos projektinės veiklos lauke, tam įsigyti mobilūs baldai vidiniam mokyklos kiemui.

Tikimės, kad tiek mokiniai, tiek tėvai įvertins mokyklos indėlį, siekiant efektyvesnio ugdymo proceso, kartu pasidžiaugs besikeičiančia mokykla.

Filmukas apie jogos užsiėmimus „Žiburio“ pradinio ugdymo skyriuje.

 

Progimnazijos direktorė Jolita Kaziliūnė

 

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd


Naujos priemonės ir džiugina ir padeda

 

Geresniems mokinių pasiekimams nemažą reikšmę gali turėti tikslinga ir savalaikė pagalba vaikams. 2022 m. „Žiburio“ skyriuje pirmajame pusmetyje pradėto įgyvendinti „Kokybės krepšelio“ projekto lėšomis įsigyta priemonių, kurių dėka visos pedagogės gali teikti didesnę ir tikslingesnę pagalbą mokiniams, kai jiems to reikia. Taikant UMD, mokymosi barjerų šalinimui, puikiai pasitarnauja skaitymo liniuotės, dokumentų skaitymo kameros.

Ludo Turris kaladėlės I-IV klasėse pritaikomos matematikos pamokose, padedant geriau suvokti ir spręsti užduotis. Jos taip pat kūrybiškai taikomos ir kt. dalykų pamokose. Balansinės kėdutės padeda judriems mokiniams geriau išlaikyti dėmesį, patogios pasirenkant ar keičiant darbo vietą. Grindų kėdės suteikia galimybę pritaikyti norimą erdvę mokymuisi.

Vaikai labai džiaugiasi pagalbos mokiniui specialisčių naudojamais konstruktoriais, žaidimais smulkiosios motorikos gerinimui, kūrybiškumo sužadinimui, atsipalaidavimui, įsitraukimui į mokomąsias veiklas.

Profesionalios pagalbos čia ir dabar II-III kl. mokinukai sulaukia iš mokytojų konsultantų, kurie talkina klasės mokytojai 3 kartus per savaitę, sutartose pamokose.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd


Džiaugiamės naujomis priemonėmis

 

Aukštakalnio progimnazijos projektas „Kokybės krepšelis“ neaplenkė ir keramikos būrelio. Dabar turime naują spintą priemonėms susidėti ir naujų glazūrų. Spalvų įvairovė padeda mokiniams išpildyti savo sumanymus.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
1/8 
start stop bwd fwd


Mokymai mokytojams pagal „Kokybės krepšelio“ projektus

 

2022 m. gegužės 4 d. visiems mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams vyko mokymai „Mokinio poreikių atpažinimas ir jo stiprybių įgalinimas“. Mokymus vedė neuromokslininkė dr. Laura Vencė. Pirmiausia lektorė pristatė teorinius aspektus, o po to pateikė praktines užduotis, kaip atpažinti mokinio poreikius. Tai pirmieji mokymai, antroji dalis vyks gegužės 25 dieną. Šie mokymai vyksta pagal mokyklos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planą.

 

1
2
1
2
1/2 
start stop bwd fwd


  Mokytojai mokosi

 

2022 m. per pavasario mokinių atostogas mūsų mokytojai dirbo, mokėsi, ruošėsi naujoms pamokoms. „Žiburio“ pradinio ugdymo skyriaus mokytojos priėmė kolegas iš Šilutės ir Prienų, su kuriais pasidalino skaitymo gebėjimų ugdymo ypatumais. Be to, pradinio ugdymo mokytojos ir pačios dalyvavo mokymuose, kaip pamokose kūrybiškai išnaudoti interaktyvių kubų „Imo learn“ galimybes. Progimnazijos mokytojai mokėsi dirbti su interaktyviais ekranais, kurie taip pat skirti įdomesniam informacijos pateikimui. Kubai ir interaktyvūs ekranai įsigyti iš „Kokybės krepšelio“ lėšų. Tikimės, kad naujos ugdymo patirtys padės mokiniams aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą.

 

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd


 „Kokybės krepšelio“ projektas startavo „Žiburio“ skyriuje

 

Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriuje jau įsibėgėja projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos. „Tyliuoju skaitymu“, „Dailės terapijos“ ir „Jogos“ užsiėmimais papildytas neformalusis švietimas, veikia pamokų ruošos klubas „Popamokinis“. Šiuos užsiėmimus lanko apie 60 žiburiečių. Mokinių pasiekimų gerinimui numatytos konsultacijos, jas mokytojos teikia mokantis lietuvių k, anglų k. ir matematikos. Antrokų ir trečiokų pamokose klasių mokytojoms kelis kartus per savaitę talkina mokytojos konsultantės. Taip mokiniams sudaromos galimybės geriau išmokti mokomąją medžiagą, kadangi mokytojos gali lanksčiau organizuoti ugdymo procesą, labiau prisitaikyti prie individualių vaiko poreikių.

Matematikos mokymuisi visiems I-IV kl. mokiniams nupirktos licencijos darbui sulietuvintoje suomių matematikos mokymo platformoje „Eduten Playground“. Ją sukūrė Suomijos Turku universiteto mokymo analitikos centras. Tai matematikos pratimų ir uždavinių platforma, kuri padeda mokytis žaidžiant. Šios sistemos turinys yra suderintas su Lietuvos matematikos ugdymo programomis. Taip mokantis vaikai labiau motyvuojami, taupomas mokytojų laikas vertinant ir rengiant užduotis. Platformoje sudaryta galimybė lengvai stebėti kiekvieno vaiko mokymąsi, nes joje naudojama automatizuota mokinių išmokimo tendencijų analizė; išspręstų užduočių analizė klasės, mokinio ar pamokos lygmenyje, yra dirbtinio intelekto palaikoma galimybė užduočių diferencijavimui.

Projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis mokyklos bibliotekėlė papildyta naujomis vaikiškos literatūros knygomis, tad mažieji skaitytojai skuba su jomis susipažinti, skaito jas ir savarankiškai ir grupėse, „Tyliojo skaitymo“ užsiėmimų metu. Vaikai džiaugiasi, kad pradėjus lankyti naujus būrelius atsirado ir naujų draugų, lengviau išsprendžiamos mokymosi problemos, o užsiimdami joga ar daile, jie atsipalaiduoja, pailsi ir nusiramina.

Mokyklos erdvėse atsiradę sėdmaišiai ir konstravimo kaladėlės taip panaudojami ne tik projekte numatytų veiklų metu, bet ir visame ugdymo procese, ypač per pertraukas.

Šiais metais prasidėjęs projektas tęsis iki 2023 m. birželio, todėl tikimės, kad pavyks įgyvendinti ir kitus dalykus, numatytus projekte, kad tai padės vaikams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1/9 
start stop bwd fwd


Dailės užsiėmimai-terapija

Laisvu nuo pamokų metu Aukštakalnio progimnazijos mokiniai susirenka jaukiame 121 kabinete piešti. Spalvos, rami muzika padeda atitrūkti nuo mokyklinio šurmulio ir pamiršti nerimą. Dailės užsiėmimus-terapiją pagal „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas veda dailės mokytoja metodininkė Daiva Miškinienė.

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd
 


Progimnazijos „Žiburio“ skyrius

ziburys

„Tūkstantmečio mokyklos II“

TUM II

Projektas „Kokybės krepšelis“

KK logo

AukPro 40-metis

40

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikata

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

es emblema

 

teisine pagalba

  

nordplus

emokykla logo

patyciu dezute

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas